Login

1. třída

Třídní vzdělávací program Ptáčata

 

1. třída Ptáčata

 

Školní rok: 2017-2018

 

 

Vzdělávací program naší třídy vychází ze školního vzdělávacího programu a zároveň dodržuje požadavky Rámcového programu pro předškolní vzdělávání v České republice.

 

Integrované bloky a jejich nabídku podtémat nepovažujeme za uzavřené, ale budeme je dotvářet postupně, budeme reagovat na dosahované výsledky vzdělávání u dětí a na aktuální nepředvídatelné události.

 

Naše třída má název "Ptáčata"

 

My jsme hravá ptáčátka,

 

veselá jsme děťátka,

 

hrajeme si, malujeme,

 

zpíváme a tancujeme.

 

Máme se tu všichni rádi,

 

protože jsme kamarádi!

 

Počet dětí, věkové složení:

 

Stav ke dni: 4. 9. 2017

 

Počet dětí ve třídě: 18

 

Chlapci: 6

 

Děvčata: 12

 

Věkové složení: 2 – 4 let

 

Personální podmínky:

 

třídní učitelka Iveta Holcmanová

 

učitelka Veronika Kropáčková

 

"Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce"

 

Robert Fulghum

 

 • O všechno se rozděl.

 • Hraj fér.

 • Nikoho nebij.

 • Vracej věci tam, kde jsi je našel.

 • Uklízej po sobě.

 • Neber si nic, co ti nepatří.

 • Když někomu ublížíš, řekni promiň.

 • Před jídlem si umyj ruce.

 • Splachuj.

 • Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj.

 • Každý den odpoledne si zdřímni.

 • Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

 • Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku - kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví.

 • A nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil - největší slovo ze všech- DÍVEJ SE.

  

Organizace:

 

Provoz v MŠ je zajištěn od 6.30 do 16.30 hod.

 

Základem veškeré činnosti v naší mateřské škole je vzdělávací nabídka, individuální volba a aktivní účast dítěte. Během celého dne probíhá střídání situačního řízeného učení se spontánními aktivitami, činností v menších skupinách a individuálně.

 

Organizační poznámky k průběhu dne

 

Příchod dětí: ráno se děti scházejí do 7.30 hodin společně s třídou Motýlků. V 7.30 hodin děti odchází do své kmenové třídy, kde se postupně schází. Do 8.00 probíhají spontánní činnosti dle volby a přání dětí, tělovýchovné činnosti a zájmové činnosti. Přibližně v 8.15 začneme za cinkání rolniček a písničky „Uklízíme hračky“ uklízet pomůcky a hračky na své místo .

 

Ranní setkání - společně ve vázaném kruhu se přivítáme písničkou: „Dobrý den, dobrý den“. Následně se děti posadí. Ranní setkání je doba, kdy děti mají prostor pro sdělení zážitků, učí se vzájemnému naslouchání a komunikaci. Děti mají příležitost si vzájemně poslat pohlazení (rozvoj sounáležitosti a empatie) a společně si dle výběru zazpívat písničku. Přátelský kruh pomáhá k osvojování a opakování pravidel soužití, která jsme si společně s dětmi určily. Dle potřeby využíváme dramatizace situačních scének pomocí loutek. Po skončení ranního kruhu následuje cvičení před svačinou (zdravotně zaměřené cviky, cvičení s prvky jógy, pohybové hry zaměřené tématicky).

 

Výchovně – vzdělávací činnost

 

Volné a řízené činnosti probíhají v prostoru třídy. Prostředí nám neumožňuje vytvoření větších center aktivity, přesto máme vhodně uzpůsobené koutky, které jsou vybaveny hračkami a pomůckami a stimulují děti ke hře a práci s různým materiálem. Hračky, pomůcky i materiál k výtvarným a pracovním činnostem jsou uloženy přehledně na dobře přístupných místech.

 

Prostor třídy je rozdělen do několika zájmových koutků: domácnost, knihy a časopisy, dramatické hry – převleky a hra na království, stavebnice (dřevěná i plastová) a parkoviště pro dopravní prostředky, pracovní a výtvarný koutek, manipulační hry a skládanky. Děti mají vždy možnost hotovou i nedokončenou stavbu ponechat v herně do dalšího dne.

 

Po svačině, přibližně v 9.00 hodin, probíhají vzdělávací a didakticky zaměřené činnosti, které učitelka připravuje a nabízí na základě vypracovaných aktuálně zařazených tématických celků. Při řízených činnostech často využíváme skupinové práce s dětmi. Většinou jsou děti rozděleny do 2 skupin, na starší 3 – 4 leté a mladší 2 leté.

 

Pobyt venku - Přibližně od 9.30 hodin jsou děti venku. Buď jdeme na školní zahradu nebo na vycházku. Při vycházce využíváme pomocného lana, kterého se děti drží. Náplň vycházek je součástí tématických celků. Hlavní náplní pobytu venku je dostatek pohybu jak volného, tak řízeného v různých pohybových hrách nebo v hrách se zpěvem. Dostatek pohybu zajišťují také během dne často zařazované zdravotně preventivní pohybové chvilky, kterými zejména sledujeme správné držení těla.

 

Odpolední činnosti

 

Po obědě dětem učitelka čte pohádku, básničky nebo zpívá písničky. Po pohádce děti odpočívají přibližně do 14.15. Děti, které zpravidla neusínají, mohou vstávat dříve a nabídneme jim jinou klidovou činnost, např. prohlížení obrázkových knížek, kreslení, skládání puzzlí apod. Spát děti nemusí, pouze odpočívají, vedeme je však k ohleduplnosti ke spícím kamarádům. Kdykoliv během odpočinku mohou děti odejít na WC.

 

Ve 14.30 je odpolední svačina. Odpolední činnosti jsou zcela podle zájmu dětí. Učitelka dětem nabízí zájmové činnosti (smyslové, společenské a didakticky zaměřené hry, sportovní aktivity apod.). Děti zde mají prostor pro vlastní záliby.

 

V 15.30 se Ptáčata spojují s třídou Motýlků.

 

Odchod dětí: rodiče vyzvedávají své děti po obědě: od 11.45 – 12.15 a odpoledne: od 14.45 do 16.30 hodin.

 

Při příchodu a odchodu si děti s paní učitelkou podávají ruce, navazují oční kontakt.

 

Ranní scházení a odpolední odcházení je dáno určitou hodinou, ale po dohodě s učitelkou může dítě přijít a odejít kdykoliv.

 

Oslavy svátků a narozenin - Při oslavě narozenin připravíme dítěti křeslo a nabídneme mu královskou korunu. Děti se učí formulovat přání kamarádovi, podat správnou ruku, udržet oční kontakt. Oslavenec si zvolí písničku, kterou si přeje, aby mu ostatní zazpívali, také si může zvolit hry, kterou si chce s dětmi zahrát. Potom podělí děti dobrotami, které pro všechny přinesl. Děti se tím učí kamarádskému vztahu ke všem ostatním.

 

Básnička při úklidu hraček: „Uklízíme hračky zpátky do poličky, až ty hračky uklidíme do kroužku se postavíme. Hola hola hej, nikdo nemeškej!“

 

Ranní pozdrav: „Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den. Ručky máme na tleskání, nožky zase na dupání. Dobrý den, dobrý den, dneska si to užijem
PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE TŘÍDĚ PTÁČAT

 

SRDÍČKOVÉ PRAVIDLO

 

Všichni se tu máme rádi a chováme se k sobě hezky, protože jsme kamarádi.

 

PUSINKOVÉ PRAVIDLO

 

Pusinku máme jen na hezká slova. Umíme pozdravit, poprosit i poděkovat. Zbytečně nekřičíme. U jídla jsme tiše a nemluvíme s plnou pusou.

 

KOŠŤÁTKOVÉ PRAVIDLO

 

Vše si po sobě uklízíme. Nádobí po jídle, pomůcky, výtvarný materiál. Vše má své místo.

 

ŽELVIČKOVÉ PRAVIDLO

 

Po školce se pohybujeme pomalu. Běháme, skáčeme a dovádíme při cvičení na koberci nebo venku na zahradě.

 

VODĚNKOVÉ PRAVIDLO

 

Voda a mýdlo jsou kamarádi, umyjí nám ruce rádi. Vodou, ale neplýtvám ani nijak nestříkám.

 

KYTIČKOVÉ PRAVIDLO

 

Máme rádi přírodu a chováme s k ní hezky. Kytičky zbytečně netrháme, nelámeme větvičky. Pečujeme o zvířátka. Třídíme odpad.

 

MĚSÍČKOVÉ PRAVIDLO

 

Když na postýlce ležíme, společně se ztišíme. Při odpočívání posloucháme pohádku a nerušíme ostatní kamarády.

 

HRAČKOVÉ PRAVIDLO

 

Hračky šetřím, neničím, po sobě vždy uklízím. Kamarádovi dovolím si se mnou hrát, o hračky se nesmím prát.

 

 

 

 

 

Název obsahu vzdělávání:

 

Objevujeme svět kolem nás

 

 

 

JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ

 

Jen si děti všimněte,

 

co je krásy na světě,

 

jen se děti rozhlédněte,

 

co tu kolem kvítí kvete,

 

kolik je tu zvířátek,

 

kolik ptáčků, ptáčátek,

 

kolik je tu dobrých lidí,

 

co si štěstí nezávidí!

 

Jen si děti všimněte,

 

co je krásy na světě.

 

Jan Čarek


 

 

Víla Vesna probouzí přírodu

 

Obsah

 1. Události a děje spojené se změnami v přírodě. Poznávání zákonitostí přírody a života. Pozorování prvních jarních poslů ze světa rostlin i zvířat nám poskytne spoustu témat a zábavy, kterou budeme tvůrčím způsobem vyjadřovat a realizovat. Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Během tohoto časového období se připravíme na velikonoční svátky (připomeneme si lidové zvyky) a během oslav Dne Země si upevníme sounáležitost s živou a neživou přírodou.

  PODTÉMATA:
  1. Víla Vesna a její pomocníčci probouzejí přírodu
  2. Plav Moreno plav, víc se nenavrať
  3. Zajíčkova Koleda
  4. Zvířátka a jejich mláďátka
  5. Naše Země mila, zrníčka nám skryla
  6. Bez práce nejsou koláče

 

 

Cíle integrovaného bloku:

 

 • přímé pozorování přírodních jevů v okolí dítěte, poznávat děje a změny v přírodě, chování zvířat, vnímat návrat stěhovavých ptáků, probouzení hmyzu, rozlišovat květiny a rostliny, všímat si jejich podmínek pro růst, pozorovat řeku a život okolo ní, poznávat zvířata a jejich mláďata, poznávat krajové zvyky období jara…

 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

 • rozvíjet schopnost žít ve společnosti ostatních lidí, přijímat hodnoty v tomto společenství uznané

 • upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou

 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)

 • učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)

 • seznamovat se s literárními útvary- pohádka, báseň

 • rozvíjet hudební paměť

 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

 • seznamovat se se světem a uměním

 • rozvoj pohybových a manipulačních schopností a grafomotorických dovedností

 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 • uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)

 

 

Nabídka činností

 

 • napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen (pracovní listy)

 • práce s knihami, encyklopediemi, obrazovým materiálem a dalšími médii s tématikou Země, lidé různých kultur a národností

 • rozhovor nad obrázky, popis obrázků

 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, symboly, obrazce) – didaktický domeček, „Logo hry“

 • přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování

 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým

 • praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)

 • spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty (setí obilí na Velikonoce, výroba ručního papíru – rozhovor na téma recyklace)

 • činnosti přispívající k péči o životní prostředí, k péči o školní prostředí (školní zahradu a blízké okolí)

 

 

Očekávané kompetence

 

 • pozorovat a vnímat proměny v přírodě – příchod jara

 • příchod jara vítat úklidem v přírodě – jarní úklid

 • učit se třídit odpady, uplatňovat hygienické návyky při manipulaci s odpady

 • získat poznatky o materiálech (papír, sklo, plast, železo)

 • prakticky pečovat o své okolí

 • rozlišovat, co okolní prostředí poškozuje, všímat si nepořádků, upozorňovat na ně

 • zvládat pohyb v nerovném terénu

 • citlivě vnímat příchod každé nové rostlinky – první poslové jara

 • svátky jara Velikonoce chápat jako oslavu přírody

 • podílet se na výzdobě školy

 • vodu, hlínu vnímat jako dar přírody lidem, jako zdroj života

 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

 • pozorovat, pečovat a prožívat radost při růstu zaseté rostlinky

 • podílet se na jarních pracích – osázení truhlíků, jarní úklid zahrady

 • vnímat, že jaro je nový život nejen rostlin, ale i zvířátek – narození mláďat

 • mít povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 

NÁSTĚNKA

Informace pro rodiče žáků ZŠ ke škol. roku 2019/2020
Vážení rodiče,
i ve školním roce 2019/2020 bude ZŠ Sojovice působit jako trojtřídní škola. Zcela vyloučena není – vzhledem ke změnám ve financování regionálního školství – dokonce ani varianta s čtyřtřídní ZŠ. K dnešnímu dni je ZŠ personálně zabezpečena tak, aby mohla fungovat jako škola se 3 třídami 1. stupně. Které dvě dvojice ročníků budou spojeny a který ročník bude samostatný, je nyní velmi důkladně a s rozvahou řešeno. Současně je projednávána i zmíněná možnost fungování ZŠ jako čtyřtřídní školy. Všechny faktory jsou brány v potaz. Předpokládám, že konkrétní složení tříd i s uvedením jejich TU Vám budu schopen prostřednictvím webových stránek v sekci „Základní škola“ sdělit do 20. 8. 2019.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků


Vážení rodiče,
na úterý 25. 6. 2019 jsme pro Vás od 17 hodin připravili schůzku, na níž obdržíte předběžné informace o organizaci školního roku 2019/2020.
Na schůzku jste srdečně zváni.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace o výsledcích zápisu dětí do MŠ

Vážení rodiče,
v sekci MŠ jsou umístěny výsledky zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020. Rozhodnutí o nepřijetí jsou připravena k osobnímu vyzvednutí v ředitelně školy, a to ve dnech 15. a 16. 5. 2019 v době od 14 do 17 hod. Rovněž rodiče přijatých dětí si mohou rozhodnutí ve stejném termínu osobně vyzvednout.
Jaroslav Kindl, ředitel školy

Aktuální informace pro rodiče dětí a žáků školy

Vážení rodiče,
rekapituluji některé již avizované nejbližší akce a přidávám i další:
o 15. a 16. 4. od 14 do 16 hod. pro Vás bude přichystaný Velikonoční jarmark – prodejní akce výrobků, zhotovených žáky ve školní družině, pod laskavým dohledem obou vychovatelek ŠD
o 17. 4. se ve škole uskuteční vzdělávací akce pro pedagogy školy, pro žáky ZŠ a děti v MŠ bylo na tento den ředitelem školy vyhlášeno ředitelské volno
o 18. 4. budou všechny součásti školy mimo provoz, a to z důvodu velikonočních prázdnin
o 24. 4. absolvují žáci 2. – 5. roč. již čtvrtou dvouhodinovou lekci plaveckého výcviku v bazénu v Brandýse nad Labem
o 25. 4. se od 17 hod. uskuteční třídní schůzky II. (3. + 4. roč.) a III. (5. roč.) tř. v kmenových učebnách obou tříd
o 30. 4. se uskuteční v areálu MŠ Čarodějnický slet
o 6. 5. proběhne fotografování dětí v MŠ
o 13. 5. se budou fotografovat žáci v ZŠ
o 15. 5. absolvují žáci 3. – 5. roč. pátou, závěrečnou dvouhodinovou lekci plaveckého výcviku
o 15. – 21. 5. Škola v přírodě: I. tř. (1. + 2. roč.) – Krkonoše, Špindl. Mlýn/Bedřichov
o 20. – 24. 5. Škola v přírodě: II. tř. (3. + 4. roč.) + III. tř. (5. roč.) - RS Slunečné údolí
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Ředitelské volno 17. 4. 2019

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že na den 17. 4. 2019 jsem vyhlásil ředitelské volno, a to z důvodu účasti pedagogického sboru ZŠ a MŠ Sojovice na plánované vzdělávací akci, konané v rámci celoročního plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Mimo provoz budou v tento den všechny součásti školy, tj, ZŠ, MŠ, ŠD i ŠJ.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ

Den otevřených dveří
Informujeme a zároveň zveme všechny zájemce o návštěvu školy: ZŠ a MŠ Sojovice pořádá 21. 3. 2019 Den otevřených dveří - více se dozvíte v sekci Základní škola. Těšíme se na Vás.
Děti, žáci a zaměstnanci školy.

Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
na našich webových stránkách máte v sekci „Základní škola“ i v „Kalendáři ZŠ“ uvedeny aktualizované dokumenty (Infozpravodaj, materiály k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ) i termíny různých akcí, tvořících nedílnou součást života školy (jarní a velikonoční prázdniny, dopravní hřiště pro žáky 1. – 5. roč., den otevřených dveří, ředitelské volno za účelem celoškolního vzdělávání pedagogů, plavecký výcvik žáků 2. – 5. roč., fotografování tříd, škola v přírodě apod.).
Do 22. 2. bude též provedena aktualizace sekce „Mateřská škola“ a budou zde mj. umístěny podrobné informace k zápisu do MŠ, včetně potřebných tiskopisů ke stažení.
V neposlední řadě budete v sekci „Školní družina“ v nejbližších dnech informováni o personální změně na pozici vychovatelky ŠD.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

Bruslení 2019 - info pro rodiče žáků

Bruslení - informace pro rodiče
Vážení rodiče,
v jednom lednovém (22. 1. 2019) a ve dvou únorových termínech (5. a 12. 2. 2019) využijeme ledovou plochu zimního stadionu v Benátkách n. J. a žáci ZŠ zde – pod pedagogickým dohledem – budou v rámci výuky tělesné výchovy bruslit. V letošním roce budou bruslit všechny ročníky, tj. 1. – 5., najednou. Informaci o bruslení v lednu a v únoru, kterou jste obdrželi v samém úvodu školního roku 2018/2019, nyní konkretizuji o další potřebné údaje:
1. Bruslit v uvedených termínech budeme vždy od 10 do 11 hod., výuka dle rozvrhu bude v tyto dny probíhat 1. a 2. vyučovací hod., odjezd od školy bude v 9:30 hod., návrat do Sojovic ke škole mezi 11.30 – 11.40 hod. Ve 12.10 hod. bude celá škola odcházet na oběd ve stejném režimu jako mimo bruslení, žáci 5. ročníku budou mít dle rozvrhu odpolední výuku Aj. Odchody žáků (ze školy přímo domů, ze školní jídelny na autobus, ze školní jídelny do školní družiny, ze školní družiny domů) a převzetí odpovědnosti rodičů za žáky zůstávají beze změny.
2. TU budou od žáků vybírat částku zatím blíže neurčenou (cca 225,-Kč) částku (bude zahrnovat 3x dopravu ze Sojovic do Benátek a zpět), a to bezprostředně po skončení bruslení a vystavení faktury od dopravce, v týdnu od 18. do 22. 2. 2019. Vstupné za pronájem ledové plochy zimního stadionu bude hradit škola ze svých prostředků.
3. Posílený pedagogický doprovod (5 – 6 dospělých) pomůže nejen se zapínáním (šněrováním) bruslí žákům, ale také se bude ve zvýšené míře věnovat bruslařům - úplným začátečníkům.
4. Oblečení + doplňky: nepromokavý set (jako na lyže) + čepice, rukavice, helma – vše, včetně bruslí, v tašce.
5. Doporučení: s sebou na bruslení mít teplý nápoj v termosce.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 15. 1. 2019

Informace o novoročních akcích školy

Vážení rodiče,
starý rok byl vystřídán novým a ve škole to neznamená nic jiného, než že čas pololetního bilancování se blíží mílovými kroky. Závěr 1. pololetí ale není pouze ve znamení ověřování vědomostí žáků před klasifikační pedagogickou radou. Žáci i nadále nalézají rozptýlení v zájmových kroužcích či ve školní družině a i v lednu na ně čekají další akce. 22. ledna se vydají – s bruslemi a hokejkami na první ze tří návštěv benáteckého zimního stadionu (další dvě bruslení se uskuteční 5. a 14. února). I. třída navštíví 29. ledna Muzeum smyslů v Praze a další akce budou následovat. V únoru proběhne již 3. ročník pěvecké soutěže Zlatá nota. Mezi top akce 2. pololetí pak dozajista bude patřit plavecký výcvik 2. – 5. roč. a především ŠKOLA V PŘÍRODĚ. O těchto i dalších akcích budete průběžně informováni.
1. pololetí školního roku 2018/2019 bude završeno ve ČTVRTEK 31. ledna. V PÁTEK 1. února budou na žáky čekat jednodenní pololetní prázdniny. 2. pololetí bude zahájeno v PONDĚLÍ 4. února. Na týdenní jarní prázdniny se naši žáci mohou těšit v týdnu od 25. února do 3. března 2019.
Vážení rodiče, přeji Vám, ať rok 2019 je pro Vás rokem úspěšným, spokojeným a láskyplným.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
čas vánočních besídek je tu. V ÚTERÝ 11. 12. 2018 v 16 hod. vše odstartuje třída Motýlků z MŠ Sojovice. Následovat ji bude v MŠ ve STŘEDU 12. 12. 2018 od 15. 30 hod. třída Ptáčat. V dalším týdnu se přidají i žáci ze ZŠ, a to v PONDĚLÍ 17. 12. 2018 od 16.30 hod. v tělocvičně školy I. třída (1. + 2. roč.) a ve STŘEDU 19. 12. 2018 od 16.30 hod. tamtéž II. (3. + 4. roč.) a III. (5. roč.) tř. Na uvedenou sérii besídek jste všichni dětmi, žáky i pedagogy školy srdečně zváni.
Z důvodu dokončení inventarizace za rok 2018 i provedení revize elektrospotřebičů ve všech součástech školy, tj. v ZŠ, MŠ, ŠJ i ŠD, jsem na PÁTEK 21. 12. 2018 vyhlásil ŘEDITELSKÉ VOLNO, avizované již v samém úvodu školního roku v dokumentu organizace školního roku 2018/2019.
Posledním výukovým dnem před VÁNOČNÍMI PRÁZDNINAMI, které začnou 22. 12. 2018 a potrvají do 2. 1. 2019, tak bude ČTVRTEK 20. 12. 2018. Pravidelná výuka ve všech součástech školy bude opětovně zahájena ve ČTVRTEK 3. 1. 2019.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Advent již za tři týdny

Vážení rodiče,
srdečně Vás všechny zveme na školní jarmark, který se ve dnech 29. a 30. listopadu 2018, v předvečer zahájení Adventu, uskuteční v přízemí budovy základní školy, a to vždy od 14 hodin do 16 hodin.
Krásné vánoční výrobky pro Vás připravily – pod vedením paní vychovatelek - děti ze školní družiny.

Součástí programu, organizovaného Obcí Sojovice, bude v neděli 2. prosince 2018 od 16. 30 hod. vystoupení žáků a pedagogů naší školy s pásmem vánočních písní a koled před kulturním domem v Sojovicích.
Za ZŠ a MŠ Sojovice: Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
jsou před námi podzimní prázdniny. Žáci základní školy si v PO 29. a v ÚT 30. října odpočinou od školních povinností a lavic a dvoudenní volno určitě smysluplně využijí. ZŠ a ŠD tak budou po oba uvedené dny mimo provoz. Mateřská škola bude po oba dny otevřená a bude fungovat v režimu jedné třídy. Zájem o provoz MŠ vyjádřilo 17 rodičů.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že na ÚTERÝ 9. 10. 2018 jsem vyhlásil ředitelské volno, a to z důvodu celodenního výpadku elektrického proudu v obci Sojovice. Mimo provoz tak budou všechny součásti školy, tj. ZŠ, MŠ, ŠD i ŠJ. Pravidelný provoz bude obnoven ve STŘEDU 10. 10. 2018.

O situaci jsem informoval zřizovatele školy. Zpráva je též umístěna na webových stránkách školy (kalendář akcí a nástěnka).

S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace pro rodiče dětí a žáků - ředitelské volno

Vážení rodiče,
již v samém úvodu školního roku jste byli informováni o plánovaných ředitelských dnech pro rok 2018/2019. Proto jen připomínám termín nejbližšího z nich - PÁ 16. 11. 2018. Z důvodu účasti všech pedagogů ZŠ i MŠ na vzdělávací akci budou ZŠ, MŠ i ŠD v tento den mimo provoz.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace k slavnostnímu zahájení školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, milé děti,
čas je neúprosný a nenechá se zastavit....zasloužené dva měsíce prázdnin se - ať chceme či nechceme - stanou za pár desítek hodin minulostí a otevřeme a začneme psát první stránku nového školního roku s označením 2018/2019....
Slavnostní zahájení nového školního roku se v ZŠ a MŠ Sojovice uskuteční následovně:
žáci 2. až 5. ročníku přivítají, spolu se svými třídními učiteli i s dalšími pedagogy školy, nový školní rok od 7.30 hod. do cca 8.30 hod.; pro naše prvňáčky se, spolu s rodiči, otevře škola k slavnostnímu zahájení v 8.45 hod. (cca do 9.30 hod.).
Vzhledem k celkovému počtu žáků (55 v 1. - 5. ročníku) budeme ve školním roce 2018/2019 školou trojtřídní, se spojenými ročníky 1. + 2. a 3. + 4. Žáci 5. ročníku budou absolvovat výuku samostatně.
Složení pedagogického sboru, třídní učitele a ostatní vyučující v jednotlivých třídách I., II. a III. najdete v sekci ZŠ na našich webových stránkách.
Při slavnostním zahájení obdrží všichni žáci od svých třídních učitelů (mj.) zápisové lístky do školní družiny a přihlášky ke stravování, které přinesou hned druhý den zpět do školy (od úterý 4. 9. již bude pro žáky fungovat školní družina i školní jídelna), a také obdrží dokument pro vás, rodiče, "Organizace školního roku 2018/2019", ve kterém naleznete základní a důležité informace k organizaci nadcházejícího školního roku.
Mateřská škola bude i v roce 2018/2019 fungovat beze změny.
Za zaměstnance školy: Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
aktuální informace o výši stravného, úplatě za mateřskou školu a školní družinu pro školní rok 2018/2019 jsou pro vás souhrnně uvedeny v dokumentu "Vnitřní řád ŠJ" , který naleznete na našich stránkách v sekci Školní jídelna. Jen informuji, že výše všech uvedených plateb zůstává od poslední úpravy (k 1. 1. 2018) beze změny.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

RYCHLÝ KONTAKT

Telefon

obrázek
ZŠ:326 921 150
MŠ:326 921 138

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign