Login

2. třída

Třídní vzdělávací program Motýlci -

 

                       MOTÝLCI

„My jsme děti, hodné děti, my chodíme do školky,

Hrajeme si, povídáme, půjčujeme pastelky.

Stavíme a montujeme, všechno spolu zvládáme,

Šikovní a zvědaví jsme, MOTÝLCI si říkáme.


Třída: 2. třída Motýlci

 Školní rok: 2018/2019

Třídní učitelky:  Vladislava Novotná, Eva Svobodová

 

Děti se učí především tomu, v čem žijí!

Žije-li dítě v prostředí výtek,naučí se odsuzovat.

Žije-li dítě v prostředí posměchu,naučí se být plaché.

Žije-li dítě v prostředí nepřátelství,naučí se útočit.

Žije-li dítě v prostředí zahanbování,naučí se cítit se provinile.

Žije-li dítě v prostředí tolerance,naučí se být trpělivé.

Žije-li dítě v prostředí povzbuzování,naučí se důvěřovat si.

Žije-li dítě v prostředí chvály,naučí se oceňovat.

Žije-li dítě v prostředí slušnosti,naučí se být čestné.

Žije-li dítě v prostředí bezpečí,naučí se věřit.

Žije-li dítě v prostředí spokojenosti,naučí se mít rádo.

Žije-li dítě v prostředí přátelství,naučí se být rádo na světě.     

 

Název obsahu vzdělávání:  Objevujeme svět kolem nás

 


 

 

Téma, kterým se zabýváme:

 

VI.      Poznávám sebe a svůj domov

Na začátku nového integrovaného bloku se děti seznámí s lidovým zvykem - Masopustní průvod v naší obci je vždy zakončen karnevalovým rejem v kulturním domě.

Integrovaný blok také zahrnuje události a děje spojené se zdravím, s  poznáváním vlastní identity, svého těla, prožívání emocí a svého domova. Přiměřeným a srozumitelným způsobem působí preventivně proti drogám a závislosti. Zdravý životní styl vede ke zdraví, co je tělíčku prospěšné a co ne. Co dělat když onemocníme? Jak vypadá mé tělo a co je uvnitř. Jak jsme přišli na svět a jak rosteme. Kde žiji, na vesnici nebo ve městě? Na všechny tyto a další otázky budeme hledat společně odpovědi.

 

Navrhovaná podtémata:

  1. Masopustní veselí
  2. Tatínek a maminka, to je moje rodinka
  3. Kde žiji?
  4. Ve zdravém těle zdravý duch

 

Dílčí vzdělávací cíle 

-          uvědomění si vlastního těla

-          osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

-          osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

-          vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

-          posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod)

-          rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

-          ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

-          seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

-          seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

-          vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 

Vzdělávací nabídka

-          vysvětlíme dětem rozdíl mezi básní a písní, ukážeme si na příkladu

-           vedeme s dětmi rozhovor o textu básní a písní, řešíme problémové otázky: „K čemu je zpěv a hudba, písničky?"

-          My jsme muzikanti... nácvik s „hudebními nástroji“

-          seznámení s notami - Co jsou noty? „Co musíme udělat, abychom písničku nezapomněli? K čemu jsou a jak vypadají noty?" – ukázky notových zápisů

-          pohybová hra v prostoru „Najdi stejnou notu, nástroj" – kartičky s různými notami, nástroji volně rozmístíme po herně obrázkem dolů. Na signál se děti rozeběhnou po třídě, každé si sebere jednu kartu a hledá dítě, se stejnou notou, kartou. Vzniknou skupiny, které zazpívají společně písničku

-          didaktická hra „Na ozvěnu“. Učitelka předvede jednoduchý rytmus střídáním krátkých a dlouhých tónů (údery, pohlazení dřívek) Děti se pokouší rytmus zopakovat.

-          ve čtvrtek 5. 2. si uděláme ve školce karneval – masky si děti donesou i vyrobí

-          hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní a imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční a dramatické aktivity)

-          činnostizaměřené k poznávání lidského těla, jeho částí a jeho vývoje (prohlížení a rozhovor nad obrázky z knihy „Sexuální výchova pro předškoláky“, čtení z knihy „Jak se rodí bráškové“, námětové hry na lékaře, pohybová hra – Hlava, ramena, kolena, palce, básnička „Ruce, ruce, ručičky), puzzle dívky a chlapce s orgány a kostrou, puzzle kostra, formy na odlévání kostry

-          cvičení v projevování citů („hladící kruh“ – pohlazení souseda, klubíčkování na téma „jak se dnes cítím?“ následné vytváření prostorových obrazů dle svého momentálního stavu- využití textilií, barevného papíru)

-          dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), hra na mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.)

-          rozhovor na téma ochrana zdraví (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem se zachovat, dojde-li k nějaké nebezpečné situaci), dramatizace situačních scének pomocí loutek pro lepší pochopení

-          pracovní listy tématicky zaměřené na lidské tělo, rodinu a domov

-          rozhovor na téma „moje rodina“ – kdo do ní patří, s kým žiji, jak se jmenují

-          kreslení svého domu na papíře velkého formátu barvami

-          pohybové sestavy s hudbou – improvizovaná pohybová sestava na zvolený žánr hudby

-          nácvik jednoduchého tanečku s písničkou „Podej mi ruku svou...“

-          hry se slovy (hádanky, vytleskávání slabik, sluchová diferenciace, Rýmovačky naší Kačky, hry s kartičkami - přiřazování dvojic k sobě)

-          aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do obce, hledání kdo kde bydlí)

-          z čeho se staví domy (materiály, prohlídka rozestavěných domů), básnička „Dáme zrnko vedle zrnka“

-          seznámení s významem Masopustu – charakteristika, původ a průběh oslav, tradice a zvyky). Rozhovory na základě vlastních prožitých zkušeností z masopustního veselí, které proběhne 23. března v naší obci.

Očekávané kompetence

-          zachovávat správné držení těla

-          pojmenovat části těla, některé orgány a znát jejich funkce

-          mít povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách

-          rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí)

-          umět vyjádřit své pocity (soucit, radost, smutek, lásku, strach, spokojenost, odmítání)

-          mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví

-          mít povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí, kde a jak vyhledat pomoc v případě potřeby

-          sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

-          utvořit jednoduchý rým

-          naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky)

-          poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

-          sledovat očima zleva doprava

-          zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí výtvarných technik

-          ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji.

-          orientovat se ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí, seznámit se s lidovými zvyky

 

NÁSTĚNKA

Vážení rodiče, milé děti,
vše má svůj konec, ale i začátek....S blížícím se koncem meteorologického léta se blíží i konec letních prázdnin. Za několik málo dní uděláme tečku za školním rokem 2018/2019 , abychom se hned další den probudili do nového školního roku 2019/2020.
Jeho letošní slavnostní zahájení se uskuteční v PO 2. 9. 2019 v budově ZŠ od 7.30 hod., bude do 8.30 hod. a bude společné pro všechny žáky 1. - 5. ročníku.
Školní družina, stejně jako školní jídelna, budou pro žáky ZŠ fungovat od ÚT 3. 9. 2019.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče žáků ZŠ ke škol. roku 2019/2020
Vážení rodiče,
i ve školním roce 2019/2020 bude ZŠ Sojovice působit jako trojtřídní škola. Zcela vyloučena není – vzhledem ke změnám ve financování regionálního školství – dokonce ani varianta s čtyřtřídní ZŠ. K dnešnímu dni je ZŠ personálně zabezpečena tak, aby mohla fungovat jako škola se 3 třídami 1. stupně. Které dvě dvojice ročníků budou spojeny a který ročník bude samostatný, je nyní velmi důkladně a s rozvahou řešeno. Současně je projednávána i zmíněná možnost fungování ZŠ jako čtyřtřídní školy. Všechny faktory jsou brány v potaz. Předpokládám, že konkrétní složení tříd i s uvedením jejich TU Vám budu schopen prostřednictvím webových stránek v sekci „Základní škola“ sdělit do 20. 8. 2019.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků


Vážení rodiče,
na úterý 25. 6. 2019 jsme pro Vás od 17 hodin připravili schůzku, na níž obdržíte předběžné informace o organizaci školního roku 2019/2020.
Na schůzku jste srdečně zváni.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace o výsledcích zápisu dětí do MŠ

Vážení rodiče,
v sekci MŠ jsou umístěny výsledky zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020. Rozhodnutí o nepřijetí jsou připravena k osobnímu vyzvednutí v ředitelně školy, a to ve dnech 15. a 16. 5. 2019 v době od 14 do 17 hod. Rovněž rodiče přijatých dětí si mohou rozhodnutí ve stejném termínu osobně vyzvednout.
Jaroslav Kindl, ředitel školy

Aktuální informace pro rodiče dětí a žáků školy

Vážení rodiče,
rekapituluji některé již avizované nejbližší akce a přidávám i další:
o 15. a 16. 4. od 14 do 16 hod. pro Vás bude přichystaný Velikonoční jarmark – prodejní akce výrobků, zhotovených žáky ve školní družině, pod laskavým dohledem obou vychovatelek ŠD
o 17. 4. se ve škole uskuteční vzdělávací akce pro pedagogy školy, pro žáky ZŠ a děti v MŠ bylo na tento den ředitelem školy vyhlášeno ředitelské volno
o 18. 4. budou všechny součásti školy mimo provoz, a to z důvodu velikonočních prázdnin
o 24. 4. absolvují žáci 2. – 5. roč. již čtvrtou dvouhodinovou lekci plaveckého výcviku v bazénu v Brandýse nad Labem
o 25. 4. se od 17 hod. uskuteční třídní schůzky II. (3. + 4. roč.) a III. (5. roč.) tř. v kmenových učebnách obou tříd
o 30. 4. se uskuteční v areálu MŠ Čarodějnický slet
o 6. 5. proběhne fotografování dětí v MŠ
o 13. 5. se budou fotografovat žáci v ZŠ
o 15. 5. absolvují žáci 3. – 5. roč. pátou, závěrečnou dvouhodinovou lekci plaveckého výcviku
o 15. – 21. 5. Škola v přírodě: I. tř. (1. + 2. roč.) – Krkonoše, Špindl. Mlýn/Bedřichov
o 20. – 24. 5. Škola v přírodě: II. tř. (3. + 4. roč.) + III. tř. (5. roč.) - RS Slunečné údolí
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Ředitelské volno 17. 4. 2019

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že na den 17. 4. 2019 jsem vyhlásil ředitelské volno, a to z důvodu účasti pedagogického sboru ZŠ a MŠ Sojovice na plánované vzdělávací akci, konané v rámci celoročního plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Mimo provoz budou v tento den všechny součásti školy, tj, ZŠ, MŠ, ŠD i ŠJ.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ

Den otevřených dveří
Informujeme a zároveň zveme všechny zájemce o návštěvu školy: ZŠ a MŠ Sojovice pořádá 21. 3. 2019 Den otevřených dveří - více se dozvíte v sekci Základní škola. Těšíme se na Vás.
Děti, žáci a zaměstnanci školy.

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
na našich webových stránkách máte v sekci „Základní škola“ i v „Kalendáři ZŠ“ uvedeny aktualizované dokumenty (Infozpravodaj, materiály k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ) i termíny různých akcí, tvořících nedílnou součást života školy (jarní a velikonoční prázdniny, dopravní hřiště pro žáky 1. – 5. roč., den otevřených dveří, ředitelské volno za účelem celoškolního vzdělávání pedagogů, plavecký výcvik žáků 2. – 5. roč., fotografování tříd, škola v přírodě apod.).
Do 22. 2. bude též provedena aktualizace sekce „Mateřská škola“ a budou zde mj. umístěny podrobné informace k zápisu do MŠ, včetně potřebných tiskopisů ke stažení.
V neposlední řadě budete v sekci „Školní družina“ v nejbližších dnech informováni o personální změně na pozici vychovatelky ŠD.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
aktuální informace o výši stravného, úplatě za mateřskou školu a školní družinu pro školní rok 2018/2019 jsou pro vás souhrnně uvedeny v dokumentu "Vnitřní řád ŠJ" , který naleznete na našich stránkách v sekci Školní jídelna. Jen informuji, že výše všech uvedených plateb zůstává od poslední úpravy (k 1. 1. 2018) beze změny.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

RYCHLÝ KONTAKT

Telefon

obrázek
ZŠ:326 921 150
MŠ:326 921 138

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign