ZŠ a MŠ Sojovice

1. třída

Třídní vzdělávací program Ptáčata

Třída: 1. třída Ptáčata

Vzdělávací program naší třídy vychází ze školního vzdělávacího programu a zároveň dodržuje požadavky Rámcového programu pro předškolní vzdělávání v České republice. Integrované bloky a jejich nabídku podtémat nepovažujeme za uzavřené, ale budeme je dotvářet postupně, budeme reagovat na dosahované výsledky vzdělávání u dětí a na aktuální nepředvídatelné události.

Naše třída má název „PTÁČATA“

My jsme hravá ptáčátka,

veselá jsme děťátka.

Hrajeme si, malujeme,

zpíváme a tancujeme.

Máme se tu všichni rádi,

protože jsme kamarádi.

 

Počet dětí, věkové složení:

Počet dětí ve třídě: 20

věkové složení: 2 – 4 roky

Personální podmínky:

třídní učitelka: Iveta Holcmanová

učitelka: Veronika Kropáčková

 

Organizace:

Provoz v MŠ je zajištěn od 6.30 do 16.30 hod.

Základem veškeré činnosti v naší mateřské škole je vzdělávací nabídka, individuální volba a aktivní účast dítěte. Během celého dne probíhá střídání situačního řízeného učení se spontánními aktivitami, činností v menších skupinách a individuálně.

 

Organizační poznámky k průběhu dne

Příchod dětí:ráno se děti scházejí do 7.30 hodin společně s třídou Motýlků. V 7.30 hodin děti odchází do své kmenové třídy, kde se postupně schází. Do 8.00 probíhají spontánní činnosti dle volby a přání dětí, tělovýchovné činnosti a zájmové činnosti. Přibližně v 8.15 začneme uklízet pomůcky a hračky na své místo.

Ranní setkání -společně ve vázaném kruhu se přivítáme. Ranní setkání je doba, kdy děti mají prostor pro sdělení zážitků, učí se vzájemnému naslouchání a komunikaci. Přátelský kruh pomáhá k osvojování a opakování pravidel soužití, která jsme si společně s dětmi určily. Po skončení ranního kruhu následuje cvičení před svačinou (zdravotně zaměřené cviky, cvičení s prvky jógy, pohybové hry zaměřené tématicky).

Výchovně – vzdělávací činnost

Volné a řízené činnosti probíhají v prostoru třídy. Prostředí nám neumožňuje vytvoření větších center aktivity, přesto máme vhodně uzpůsobené koutky, které jsou vybaveny hračkami a pomůckami a stimulují děti ke hře a práci s různým materiálem. Hračky, pomůcky i materiál k výtvarným a pracovním činnostem jsou uloženy přehledně na dobře přístupných místech.

Prostor třídy je rozdělen do několika zájmových koutků: domácnost, knihy a časopisy, dramatické hry – převleky a hra na království, stavebnice (dřevěná i plastová) a parkoviště pro dopravní prostředky, pracovní a výtvarný koutek, manipulační hry a skládanky. Děti mají vždy možnost hotovou i nedokončenou stavbu ponechat v herně do dalšího dne.

Po svačině, přibližně v 9.00 hodin, probíhají vzdělávací a didakticky zaměřené činnosti, které učitelka připravuje a nabízí na základě vypracovaných aktuálně zařazených tématických celků. Při řízených činnostech často využíváme skupinové práce s dětmi. Většinou jsou děti rozděleny do 2 skupin, na starší 3 – 4 leté a mladší 2 leté.

Pobyt venku-Přibližně od 9.30 hodin jsou děti venku. Buď jdeme na školní zahradu nebo na vycházku. Při vycházce využíváme pomocného ,,HADA", kterého se děti drží. Náplň vycházek je součástí tématických celků. Hlavní náplní pobytu venku je dostatek pohybu jak volného, tak řízeného v různých pohybových hrách nebo v hrách se zpěvem. Dostatek pohybu zajišťují také během dne často zařazované zdravotně preventivní pohybové chvilky, kterými zejména sledujeme správné držení těla.

Odpolední činnosti

Po obědě dětem učitelka čte pohádku, básničky nebo děti poslouchají pohádky z CD. Po pohádce děti odpočívají přibližně do 14.00. Spát děti nemusí, pouze odpočívají, vedeme je však k ohleduplnosti ke spícím kamarádům. Kdykoliv během odpočinku mohou děti odejít na WC.

Ve 14.15 je odpolední svačina. Odpolední činnosti jsou zcela podle zájmu dětí. Učitelka dětem nabízí zájmové činnosti (smyslové, společenské a didakticky zaměřené hry, sportovní aktivity apod.). Děti zde mají prostor pro vlastní záliby.

V 15.30 se Ptáčata spojují s třídou Motýlků.

Odchod dětí:rodiče vyzvedávají své děti po obědě: od 11.45 – 12.15 a odpoledne: od 14.45 do 16.30 hodin.

Při příchodu a odchodu si děti s paní učitelkou podávají ruce, navazují oční kontakt.

Ranní scházení a odpolední odcházení je dáno určitou hodinou, ale po dohodě s učitelkou může dítě přijít a odejít kdykoliv.

Oslavy svátků a narozenin- Při oslavě narozenin připravíme dítěti křeslo. Společně oslavenci zazpíváme píseň ,,HODNĚ ŠTĚSTÍ...", poté jdou děti oslavenci jeden po druhém přát osobně. Děti se učí formulovat přání kamarádovi, podat správnou ruku, udržet oční kontakt. Nakonec si oslavenec zvolí písničku, kterou si přeje, aby mu ostatní zazpívali, také si může zvolit hru, kterou si chce s dětmi zahrát nebo si mohou zatančit při hudbě. Potom podělí děti dobrotami, které pro všechny přinesl. Děti se tím učí kamarádskému vztahu ke všem ostatním.


 

VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE“

Robert Fulghum

 

 • O všechno se rozděl.

 • Hraj fér.

 • Nikoho nebij.

 • Vracej věci tam, kde jsi je našel.

 • Uklízej po sobě.

 • Neber si nic, co ti nepatří.

 • Když někomu ublížíš, řekni promiň.

 • Před jídlem a po jídle si vždy umyj ruce.

 • Splachuj po sobě.

 • Užívej si každý den.

 • Po obědě si odpočiň.

 • Dívej se kolem sebe – Prohlížej si věci kolem sebe a taky dávej. pozor na auta, drž se s ostatními pohromadě.

 

 

 

Název obsahu vzdělávání:

Objevujeme svět kolem nás

 

JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ

 

Jen si, děti, všimněte,

co je krásy na světě,

jen se, děti rozhlédněte,

co tu kolem kvítí kvete,

kolik je tu zvířátek,

kolik ptáčků, ptáčátek,

kolik je tu dobrých lidí,

co si štěstí nezávidí!

Jen si, děti všimněte,

co je krásy na světě.

 

Jan Čarek


 

 

I. Vítáme tě ve školce

Obsah

Integrovaný blok obsahuje události spojené s prožíváním nových rolí a zvládnutím situací, do nichž se dítě dostává při prvotním vstupu do mateřské školy a při příchodu nových kamarádů. Dítě se adaptuje na nové prostředí a utváří nové vztahy. Zjišťuje, co je třeba udělat, abychom se spolu cítili dobře, společně si vytváříme pravidla. Děti se poznávají navzájem, čím se liší, co mají společného. Společně s kamarády slaví v MŠ svátky, narozeniny. V rámci adaptace vedeme děti k poznání, že jsou v přátelském prostředí, uplatňujeme individuální přístup a snažíme se s rodiči navázat kontakt, který bude podkladem k další spolupráci.

 

NÁVRHY PODTÉMAT:

 1. VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE

 2. KDO JSOU MOJI KAMARÁDI

 3. MÁME RÁDI SVÉ HRAČKY – PRAVIDLA CHOVÁNÍ

 4. MOJE RODINA – JÁ A LIDÉ V MÉM OKOLÍ

   

Cíle integrovaného bloku:

 • vytvořit novým dětem vhodné prostředí pro adaptaci v MŠ
 • seznámení s novými dětmi, začlenit se do třídy, zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti a dovednosti
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • naučíme děti vnímat režimové uspořádání dne

 • budeme si společně vytvářet piktogramy, různá označení koutků a jejich využívání
 • podpoříme rozvoj sebeobsluhy a uplatňování základních hygienických a zdravotně preventivních návyků (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu, umět vyjádřit své potřeby
 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

 • rozvoj vztahů dítěte k druhým lidem

 • rozvoj kooperativních dovedností

 • získání relativní citové samostatnosti, odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
 • společně vytvořit základní pravidla našeho soužití, porozumět jejich smyslu a pochopit potřebu je zachovávat, chápat, že svým jednáním nemám omezovat druhé. Seznámit se s pravidly bezpečnosti při pobytu venku a v MŠ
 • umožnit dětem dostatečný výběr činností, které je zajímají a motivují k tomu, aby se těšily na další den v MŠ

Nabídka činností

 • výlet“ po MŠ a jejím okolí, seznámení s prostory školy, s personálem, se svojí značkou, poznám i značku svého kamaráda?
 • aktivity podporující sbližování dětí – seznamovací a sociální hry

 • spontánní hry

 • společné oslavy narozenin a svátků dětí

 • atraktivní výtvarné a pracovní činnosti (pěnová modelína, tiskání a malování barvami)
 • spontánní a námětové hry na školní zahradě,

 • vycházky do okolí MŠ spojené s pozorováním přírody a míčovými hry na louce, ověříme si znalost pravidel chování na ulici a přecházení silnice
 • komunitní kruhy - každý den se vzájemně pozdravit, pohladit, říci si něco hezkého.
 • individuální rozhovory

 • aktuální situace využívat k tvorbě základních pravidel soužití

Očekávané kompetence

 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby (hračky, výtvarné pomůcky a materiály)
 • rozlišovat obrazné symboly

 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 • odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez jejich opory

 • navazovat kontakty s dospělým, komunikovat s ním vhodným způsobem

 • navazovat a udržovat dětská přátelství

 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla

 • uplatňovat základní formy společenského chování (zdravit, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc…)
 • orientovat se v mateřské škole i v jejím okolí

 • zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě v MŠ

 • získat jistotu v kolektivu třídy, důvěřovat učitelkám, navazovat kamarádské vztahy
 • adaptovat se v prostředí MŠ

 • rozlišovat, co je dobré a co je špatné pro mě i pro ostatní

 • učit se vzájemně domluvit a řešit spory

 • uvědomovat si, že každý má v životě své místo (v rodině, ve škole apod.)

 • svoje prožitky a pocity slovně, výtvarně, pohybově a dramaticky ztvárnit a vyjádřit

 

II. Podzimní čarování skřítků Podzimníčků

Obsah

Integrovaný blok zaměřený na krásy podzimu, obsahuje události a děje související se změnami v přírodě. Chodíme na vycházky a pozorujeme, jak nám skřítkové vybarvují přírodu, těšíme se z nabídky činností, které jsou s tímto obdobím spojené (sbírání přírodnin a jejich použití ke hře i k pracovním činnostem). Naučíme se rozeznávat některé stromy, plody, ovoce a zeleninu. Průběžně se vracíme ke společně vytvořeným pravidlům. Důležitou součástí bude pokračování v adaptačním procesu, hlavně u mladších dětí.

 

NÁVRHY PODTÉMAT:

 1. NA POLI

 2. NA ZAHRADĚ

 3. V LESE

 4. KAM POLETÍ DRÁČEK MRÁČEK – ZNAKY PODZIMU

   

Cíle integrovaného bloku:

 • naučit děti vnímat změny v přírodě, poznávat a vážit si darů, které nám příroda nachystala
 • pobytem v přírodě i na školní zahradě podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí
 • rozvoj paměti a pozornosti

 • poznávat vlastnosti plodů pomocí všech smyslů

 • rozeznávat některé stromy, plody, ovoce a zeleninu

 • rozvoj tvořivost při práci s přírodninami

 • rozvoj jemné a hrubé motoriky

 • poznávání a třídění různých tvarů, barev a velikostí předmětů

 • orientace v prostoru

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí

 • v rámci adaptačního procesu rozvíjet komunikaci mezi dětmi navzájem a mezi dospělým a dítětem, osvojení si elementárních schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 • podpora rozvoje sebeobsluhy a jednoduchých pracovních úkonů (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek)
 • rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění

 • rozvoj přiměřených praktických dovedností a užívání všech smyslů

 • řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant
 • vytváření elementárního povědomí o zemi, kde dítě žije, rozeznat vlajku ČR, seznámit se s hymnou

Nabídka činností

 • při pobytu venku pozorování prací na poli, podzimní sklizně všeho, co příroda přinesla
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru

 • sbírání přírodnin a jejich následné využití ke hře a k tvořivým činnostem

 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.
 • hry a činnosti, které rozvíjí vnímání a rozlišování pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary plodů, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 • lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti ve třídě, v tělocvičně ZŠ a při pobytech venku
 • pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno

 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti (péče o sebe, o své osobní věci, pořádek,..)
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)

Očekávané kompetence

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, vědomě napodobit pohyb podle vzoru
 • u starších dětí předpokládáme zvládnutí sebeobsluhy i jednoduchých pracovních úkonů
 • vědomě využívat všech smyslů

 • vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech, zachytit a vyjádřit své prožitky výtvarně, hudebně pohybovou improvizací a hrou na tělo
 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a vyjadřovat je
 • všímat si a vnímat změny v přírodě

 • naučit se zpaměti krátké texty básní a písní s podzimní tematikou

 • reprodukovat pohádku a zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu

 • sladit pohyb s rytmem a hudbou

 • rozeznat některé druhy rostlin a stromů, rozdíly mezi jehličnatými a listnatými
 • poznat zeleninu, ovoce podle vzhledu, chuti, vůně, podle hmatu, chápat význam pro zdraví člověka
 • umět se orientovat v prostoru, chápat prostorové pojmy vlevo, vpravo, před, za, pod, atd.
 • snažit se o vyjádření hudby pohybem, vnímat hudbu

 • uvědomovat si, co je zdravé a co škodí

 • při rozhovorech a diskuzích počkat, až druhý domluví

 • zvládat běžné způsoby pohybu v různém prostředí (překonávat různé překážky, pohybovat se ve dvojicích, ve vázané řadě, ve skupině dětí)
 • zvládat jemnou motoriku – správně zacházet s výtvarným materiálem a pomůckami
 • pracovat ve skupině – umět se vzájemně domluvit a tolerovat se, ovládat se
 • řešit problémy a úkoly – labyrinty, pracovní listy

 • být citlivé ve vztahu k přírodě i k ostatním dětem

 • zapojit se s rodiči do výroby podzimní dekorace a umět ohodnotit práci svou i svých kamarádů

 

III. Příroda a skřítkové se chystají k zimnímu odpočinku

Obsah

Integrovaný blok zahrnuje události a děje spojené se zdravím a s  poznáváním svého těla. Zdravý životní styl vede ke zdraví, co je tělíčku prospěšné a co ne. Jak vypadá mé tělo a co je uvnitř. Jak jsme přišli na svět a jak rosteme. Události a děje spojené s přípravou přírody k zimnímu odpočinku. Učit děti poznat roční období, čím se liší a různé změny v počasí. Během listopadu probíhá v naší obci lampiónový průvod ke svátku sv. Martina, který je zakončen rozdělením si svatomartinských rohlíčků. Seznámíme se s barevným světem kolem nás a naučíme se pojmenovat a rozlišit barvy i s jejich odstíny. Na závěr se rozloučíme se skřítky podzimu, kteří pujdou odpočívat jako příroda.

 

NÁVRHY PODTÉMAT:

 1. ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ – BARVY, BARVY BARVIČKY

 2. NA SVATÉHO MARTINA, BUDE BÍLÁ PEŘINA

 3. MOJE TĚLO

 4. VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÍ DUCH

 

Cíle integrovaného bloku:

 • osvojení si poznatků o přírodě, naučit se rozeznávat druhy počasí.

 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem

 • rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách

 • Pochopení, že změny způsobené lidskou činností přírodu chrání, ale také poškozují
 • osvojení si základních poznatků o těle a jeho zdraví

 • pojmenování částí těla, některých orgánů, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportemrozvoj a užívání všech smyslů
 • budeme učit děti poznávat emoce své i kamarádů

 • posilování přirozených poznávacích citů, radosti z objevování

 • rozvoj paměti a pozornosti

 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky
 • sladit pohyb se zpěvem

 • zachycovat skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých dovedností a výtvarných technik
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • rozvoj produktivních jazykových dovedností se zaměřením na výslovnost

 • osvojení si dovedností, které předcházejí čtení

 • naučit děti chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu přibližně do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat významy slov: více, stejně, méně, první, poslední apod.)
 • upevńovat si krásu a moudrost lidových tradic

 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory, postoje a vyjadřovat je

Nabídka činností

 • komunitní kruh – společné setkávání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • využití příběhu a prožité události v obci k rozvoji prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem, umět se rozdělit
 • činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami, vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.
 • sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte (nabídka knížek)
 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého (využijeme loutek, převleků…)
 • pozorování změn v přírodě (přírodní a povětrnostní jevy) – vycházky do okolí MŠ
 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě)
 • samostatný slovní projev na určité téma

 • logopedické chvilky se zaměřením na gymnastiku mluvidel

 • hudebně pohybové činnosti

 • prohlížení knih s obrázky

 • hry a pracovní listy na procvičení základních matematických pojmů

Očekávané kompetence

 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

 • respektovat potřeby jiného dítěte, umět se s ním podělit, jednat s ohledem na druhé
 • učit se nová slova a aktivně je používat

 • ujasnění si pojmu koloběh, střídání čtyř ročních dob

 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami na výtvarnou činnost (ale i s hračkami, knihami…)
 • podílet se na dění ve třídě, spolupracovat se skupinou, radostně prožívat společné oslavy
 • prakticky využívat základní číselné a matematické pojmy (porovnávat, třídit, počítat do 6, poznat více, méně, stejně)
 • správně vyslovovat, ovládat dech i intonaci řeči

 • zvládnou jednoduchou dramatickou úlohu

 • zvládnout základní pohybové dovednosti (házet a chytat míč, užívat různé náčiní)
 • sladit pohyb se zpěvem

 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla, jeho částí a jeho vývoje, čtení z knihy „Jak se rodí bráškové“, námětové hry na lékaře, pohybová hra – Hlava, ramena, kolena, palce)
 • zachovávat správné držení těla

 • pojmenovat části těla, některé orgány a znát jejich funkce

 • mít povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí

 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví

 • mít povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí, kde a jak vyhledat pomoc v případě potřeby

 

IV. Těšíme se na Vánoce

Obsah

Integrovaný blok obsahuje události a děje spojené s prožíváním adventu. Čas vánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, pro rozhovory na téma rodina, tvorbu vánoční výzdoby a seznámení se s vánočními zvyky. Nebude chybět ani pečení vánočního cukroví a vyrábění vánočních svícnů s rodiči. Básničky a koledy zpříjemní vánoční slavnost u stromečku v MŠ.

 

NÁVRHY PODTÉMAT:

 1. PODZIMNÍ SKŘÍTKOVÉ A ČAS PŘEDVÁNOČNÍ

 2. MIKULÁŠ JE HODNÝ PÁN

 3. VÁNOČNÍ STROMEČEK A ZAZVONÍ ZVONEČEK

 4. TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA

 

Cíle integrovaného bloku:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky (koordinace ruky a oka)
 • seznamování se světem kultury a lidí

 • rozvoj kooperatiních dovedností

 • rozvíjet společenský a estetický vkus a různé výtvarné dovednosti

 • aktivně se podílet na přípravách na advent

 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí

 • budeme učit děti rozlišovat dobro a zlo

 • rozvoj vyjadřovacích schopností

 • budeme se snažit zabránit stresu spojenému se svátkem sv. Mikuláše

 • těšit se a současně se aktivně podílet na přípravách na vánoční svátky, vyhledávat a oživovat krajové tradice spojené s Vánocemi
 • poznávání některých písmen a číslic, popř. slov – své jméno

Vzdělávací nabídka

 • adventní zvyky, společně se připravíme na příchod Mikuláše s anděly a čerty, budeme si sdělovat svá přání, péct cukroví, připravovat vánoční dárky a výzdobu,
 • zpívání koled u adventního věnce a u stromečku – pro doprovod jsou zvoleny typické nástroje – rolničky, zvonky, triangl
 • vyrábění vánočních svícnů s rodiči

 • vánoční slavnost.

 • na závěr se seznámíme s příběhem o narození Ježíška, který nám otevře novou cestu, cestu za příběhy a pohádkami.
 • zdravotně zaměřené činnosti (relaxační cvičení s jógovými prvky, s využitím hudby)
 • činnosti zaměřené k seznamování se základními geometrickými tvary

 • činnosti nejrůznějšího zaměření, umožňující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení
 • sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé (vánoční besídka v ZŠ, slavnostní zahájení vánoční výzdoby v obci – rozsvícení vánočního stromu)
 • předškolním dětem podepsat svým jménem pastelky a jiné pomůcky, jména se objevují také na nástěnce

Očekávané kompetence

 • podílet se na dění ve třídě, spolupracovat se skupinou, radostně prožívat oslavy
 • osvojit se základní poznatky o českých vánočních tradicích, ale i o zvycích v jiných zemích
 • zapamatovat si texty básní a říkadel, písní a umět je reprodukovat

 • vyjádřit slovně, výtvarně, hudebně, pohybově i dramaticky své prožitky, představivost a fantazii a svoje zážitky zhodnotit (říci, co bylo zajímavé, co zaujalo, co se líbilo apod.)
 • umí se těšit z příjemných zážitků

 • zacházet bezpečně s různými pracovními nástroji (nůžky, lepidlo, váleček, formičky) pociťovat radost ze své práce a z vlastní tvůrčí činnosti
 • vnímat všemi smysly – rozlišovat vůně chutě, tóny, zvuky apod.

 • osvojit se základní poznatky o českých vánočních tradicích, ale i o zvycích v jiných zemích
 • poznat některá písmena a číslice, popř. slova

 

V. Pohádková zima

Obsah

Počasí zimního období, sníh a jeho vlastnosti, využití sněhu k zábavě a zlepšení kondice (stavba sněhuláků, sněhových hradů, bobování), vycházky do přírody a ke krmelci, hledání zvířátek podle stop, krmení ptáků na okně MŠ.

 

NÁVRHY PODTÉMAT:

 1. KRÁLOVSKÉ VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU

 2. PANÍ ZIMA A JEJÍ KRÁLOVSTVÍ

 3. ZIMA JE, ZIMA JE, KAŽDÝ SE RADUJE

 4. PTÁČKOVÉ CHUDINKY NEMAJÍ PEŘINKY

 5. ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ

 

Cíle integrovaného bloku

 • pozorování změn v přírodě

 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti (pohybový doprovod k určeným písním, naučit se několik tanečních kroků a využít je při nácviku taneční sestavy)
 • budeme poznávat lidské vlastnosti, rozlišovat, co je v chování lidí správné a co špatné, učit se hledat příčiny a souvislosti jevů
 • rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému

 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
 • přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 • umět zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami

Nabídka činností

 • vyprávění, čtení, poslech pohádek a příběhů, dramatické činnosti (dramatické hry a cvičení, hra v roli, improvizace, pantomima)
 • výtvarné, pracovní a hudební činnosti, výroba kostýmů, loutek, divadlo, karneval, práce s knihou a ilustrací
 • nezapomeneme si také užívat krás a radovánek zimy (klouzání, sáňkování, stavění sněhuláků apod.), pokud nám k tomu paní Zima vytvoří podmínky.
 • experimenty s ledem a vodou, rozhovor o výsledku pozorování (změna skupenství)
 • hry na cvičení paměti

 • konstruktivní a grafické činnosti (pracovní listy, omalovánky), práce s konstruktivní stavebnicí
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 • řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant (např. při zhotovování výrobků z přírodnin)
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové)
 • dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.)
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)

Očekávané kompetence

 • zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, dramatickou improvizací)
 • učit se nová slova a aktivně je používat

 • soustředit se na určitou činnost, udržet pozornost, dokončit práci

 • zvládnout pohybovat se na sněhu a ledu, dodržovat pravidla bezpečného chování
 • chápat, že každý má v určité skupině svou roli, podle které je třeba se chovat (škola, sportovní skupina, herní skupina apod.)
 • být jistější ve slovním a hudebním projevu

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

 • porozumět slyšenému a umět slyšené reprodukovat

 • sledovat děj a zachytit hlavní myšlenku příběhu

 • umět vyjádřit své pocity (soucit, radost, smutek, lásku, strach, spokojenost, odmítání)
 • naučit se zpaměti krátké texty

 • zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu

 • uvědomovat si své možnosti (v dramatizaci pohádky) – umět přijmout pozitivní hodnocení i případný neúspěch
 • umět si vyhledat informace (obrázky) v knize

 • zacházet šetrně s knihami i hračkami, umět se o svou hračku podělit

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

VI. Poznávám sebe a svůj domov

Obsah

Integrovaný blok zahrnuje události a děje spojené s uvědomování si věcí kolem nás. Celý rok čteme s dětmi pohádky před odpočinkem i při jiných příležitostech, ale zimní čas nám dává více prostoru k přemýšlení a zkoumání. Naučit se rozlišovat rozdíly mezi městem a vesnicí. Kde žiji, na vesnici nebo ve městě? Na všechny tyto a další otázky budeme hledat společně odpovědi. Seznámení s lidovým zvykem - Masopustní průvod v naší obci je vždy zakončen karnevalovým rejem.

 

NÁVRHY PODTÉMAT:

 1. VESNICE NEBO MĚSTO

 2. VĚCI KOLEM NÁS

 3. KNIHA JE MŮJ KAMARÁD – POHÁDKA

 4. MASOPUSTNÍ VESELÍ

 

Cíle integrovaného bloku:

 • ovládání svého těla, zlepšování koordinace pohybů

 • rozvoj zájmu o pohybové a dramatické činnosti

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí,o jeho rozmanitostech, vývoji a neustálých proměnách
 • osvojení si poznatků a dovedností, které předcházejí čtení (poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma, sluchově vyčlenit první a poslední hlásku ve slově, poznat napsané své jméno)
 • rozvoj vyjadřovacích schopností, porozumět slyšenému- zachytit hlavní myšlenku příběhu
 • rozvoj kulturně- estetické dovednosti v oblasti výtvarné

 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

Vzdělávací nabídka

 • hudebně pohybové hry, pohybové sestavy s hudbou (pohybová sestava na zvolený žánr hudby)
 • hry se slovy (hádanky, vytleskávání slabik, sluchová diferenciace první a poslední hlásky, Rýmovačky naší Kačky, hry s kartičkami - přiřazování dvojic k sobě)
 • pátrat po nevyřčených informacích v pohádkách a příbězích, učit se kriticky myslet, rozvíjet fantazii a tvořivost, verbální a neverbální projev, rozvíjet estetické vnímání světa.
 • vyprávění, čtení, poslech pohádek a příběhů, dramatické činnosti (dramatické hry a cvičení, hra v roli, improvizace, pantomima)
 • malované čtení

 • pracovní listy

 • aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do obce, hledání kdo kde bydlí)
 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní a imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční a dramatické aktivity)
 • cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.)
 • rozhovor na téma ochrana zdraví (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem se zachovat, dojde-li k nějaké nebezpečné situaci)

Očekávané kompetence

 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

 • utvořit jednoduchý rým

 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

 • sledovat očima zleva doprava

 

VII. Víla Vesna probouzí přírodu

Obsah

Události a děje spojené se změnami v přírodě. Poznávání zákonitostí přírody a života. Pozorování prvních jarních poslů ze světa rostlin i zvířat nám poskytne spoustu témat a zábavy, kterou budeme tvůrčím způsobem vyjadřovat a realizovat. Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Během tohoto časového období se připravíme na velikonoční svátky, čarodejnice (připomeneme si lidové zvyky) a během oslav Dne Země si upevníme sounáležitost s živou a neživou přírodou.V tomto období je zápis ve škole, tak si určitě před tím podíváme do školy a ve školce si zahrajeme na školu.

 

NÁVRHY PODTÉMAT:

 1. JARO ŤUKÁ NA DVEŘE

 2. PLAV MORENO PLAV, VÍC SE NENAVRAT

 3. ZAJÍČKOVA KOLEDA

 4. PŮJDU K ZÁPISU

 5. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

 6. ZVÍŘATA V ZOO

 7. DEN ZEMĚ

 8. CO DĚLÁME CELÝ DEN

 9. REJ ČARODEJNIC

 

Cíle integrovaného bloku:

 • přímé pozorování přírodních jevů v okolí dítěte, poznávat děje a změny v přírodě, chování zvířat, vnímat návrat stěhovavých ptáků, probouzení hmyzu, rozlišovat květiny a rostliny, všímat si jejich podmínek pro růst, pozorovat řeku a život okolo ní, poznávat zvířata a jejich mláďata, poznávat krajové zvyky období jara…
 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
 • rozvíjet schopnost žít ve společnosti ostatních lidí, přijímat hodnoty v tomto společenství uznané
 • upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou

 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • seznamovat se s literárními útvary- pohádka, báseň

 • rozvíjet hudební paměť

 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • seznamovat se se světem a uměním

 • rozvoj pohybových a manipulačních schopností a grafomotorických dovedností
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 • uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)

Nabídka činností

 • napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen (pracovní listy)

 • práce s knihami, encyklopediemi, obrazovým materiálem a dalšími médii s tématikou Země, lidé různých kultur a národností
 • rozhovor nad obrázky, popis obrázků

 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, symboly, obrazce) – didaktický domeček, „Logo hry“
 • přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování
 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
 • praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)
 • spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty (setí obilí na Velikonoce, výroba ručního papíru – rozhovor na téma recyklace)
 • činnosti přispívající k péči o životní prostředí, k péči o školní prostředí (školní zahradu a blízké okolí)

Očekávané kompetence

 • pozorovat a vnímat proměny v přírodě – příchod jara

 • příchod jara vítat úklidem v přírodě – jarní úklid

 • učit se třídit odpady, uplatňovat hygienické návyky při manipulaci s odpady
 • získat poznatky o materiálech (papír, sklo, plast, železo)

 • prakticky pečovat o své okolí

 • rozlišovat, co okolní prostředí poškozuje, všímat si nepořádků, upozorňovat na ně
 • zvládat pohyb v nerovném terénu

 • citlivě vnímat příchod každé nové rostlinky – první poslové jara

 • svátky jara Velikonoce chápat jako oslavu přírody

 • podílet se na výzdobě školy

 • vodu, hlínu vnímat jako dar přírody lidem, jako zdroj života

 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

 • pozorovat, pečovat a prožívat radost při růstu zaseté rostlinky

 • podílet se na jarních pracích – osázení truhlíků, jarní úklid zahrady

 • vnímat, že jaro je nový život nejen rostlin, ale i zvířátek – narození mláďat
 • mít povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

 

VIII. Letní radovánky na louce i ve vodě

Obsah

Integrovaný blok obsahuje události a děje, které dítě obklopují v posledních měsících v MŠ. Oslava Dne matek – výroba dárečku pro maminku, oslava Dne rodin – vystoupení pro celou rodinu. Následuje oslava Dne dětí, školní výlet a rozloučení s předškoláky a se školním rokem.

 

NÁVRHY PODTÉMAT:

 1. MAMINKY MAJÍ SVÁTEK

 2. U POTOKA ROSTE KVÍTÍ

 3. CO SE DĚJE V TRÁVĚ

 4. BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE – POVOLÁNÍ

 5. DĚTI MAJÍ SVÁTEK

 6. NA SILNICI BEZPEČNĚ

 7. CESTA KOLEM SVĚTA

 8. LETNÍ RADOVÁNKY

 

Cíle integrovaného bloku:

 • seznámení se s některými druhy profesí lidí, se kterými přichází dítě do styku
 • rozlišování některých obrazných symbolů (orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • získávání základních vědomostí o dopravě, dopravních prostředcích a některých dopravních značkách a jejich významu
 • seznámit dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami
 • zdokonalování se v řečových schopnostech a jazykových dovednostech

 • chápat slovní vtip a humor

 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

 • chtít rozumět okolnímu světu a pociťovat sounáležitost s lidmi rozličných společenství
 • vědět o různosti kultur, ras, etnik a chápat, že tato rozmanitost je hodnotou
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení

 • rozvoj schopnosti sebeovládání

 • vytváření elementárního povědomí o přírodní rozmanitosti

 • rozvoj estetického vnímání a schopnosti samostatného tvůrčího vyjadřování
 • vytváření základů pro práci s informacemi, rozvoj matematických dovedností
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
 • poznávání pravidel společenského soužití, vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

Vzdělávací nabídka

 • hry a aktivity na téma dopravy (vytvoření dopravního hřiště na školní zahradě nebo ve třídě), nácvik bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, vycházky do obce spojené s pozorováním značek
 • komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv (děti plní úkoly, vyřizují vzkazy při pohybových hrách i při činnostech v MŠ)
 • dětem je věnována dostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní (přístup ke knihám, rozhovor vedený nad knihou)
 • motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností

 • hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte – návštěva firem a institucí sídlících v obci, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)
 • praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) – např. pozdravit staršího při pobytu venku.
 • darovat vlastnoručně vyrobený dárek mamince

 • oslava Dne dětí v MŠ

 • veselé maškarní rozloučení  se školním rokem a s předškoláky, předání daru
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • grafomotorické a pracovní listy

 • hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých (poučení z pohádek např. O neposlušných kůzlátkách, O Budulínkovi, O Smolíčkovi)
 • hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelky, role dané pohlavím, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává (během každodenních činností dítěte).

Očekávané kompetence

 • chovat se zdvořile, vážit si práce a úsilí druhých lidí

 • mít povědomí o občanském životě a práci lidí

 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 • samostatně formulovat myšlenky, nápady, pocity

 • vyjadřovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, pohybovými, dramatickými)
 • vnímat, že svět je pestrý, rozmanitý a má svůj řád

 • chovat se kultivovaně v dopravním prostředku

 • vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
 • získat základní vědomosti o dopravě, dopravních prostředcích a některých dopravních značkách a jejich významu, chovat se přiměřeně bezpečně na ulici i v dopravních prostředcích

 

 

Datum a čas

Dnes je neděle, 12. 7. 2020, 10:59:33

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Ovoce a zelenina do škol

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Mléko do škol